Udstillings- og deponeringsaftale


Aftalen er indgået mellem xxxxxx xxxxxxx (kunstneren) og Museet for Fotokunst, Odense (museet).

Aftalen gælder udstilling og deponering af værket "xxxx" i perioden 22/2 2001 - 30/11 2001, i "webmuseum.dk", museets elektroniske projektrum for internetbaseret kunst.


1. Kunstneren overdrager hermed museet den ikke-eksklusive ret til visning af værket i udstillingsperioden.

2. For retten til visning af det pågældende værk afholdes et engangsvederlag på kr. 1.500,-. Vederlaget udbetales inden udgangen af marts måned 2001.

3. Såfremt værket eksisterer i flere, sammenlignelige versioner, overdrages begge (alle) til visning og deponering i perioden. Disse alternative versioner regnes som del af samme værk som den udgave, der er indgået visningsaftale om. Betegnelsen "værket" i det følgende omfatter derfor tillige sådanne alternative versioner, der måtte være omfattet af visningsaftalen.

4. Museet forpligter sig til at søge alle værker og værkversioner forsikret i udstillingsperioden. Da kunstforsikringers standardvilkår ikke som udgangspunkt omfatter internet-baserede værker, skal museet orientere kunstneren herom, såfremt det ikke er lykkedes ved udgangen af februar måned at forsikre værket.

5. Kunstneren kan ikke modsætte sig værkets fortsatte visning i museet, dersom det skulle vise sig at forsikring ikke er mulig eller overstiger museets økonomiske rammer for webmuseum.dk.

6. Museet forpligter sig til at sørge for, at værket præsenteres i overensstemmelse med kunstnerens intentioner sådan som denne kommer til udtryk i værkkoden.

7. Museet kan ikke drages til ansvar for variationer i værkets fremtræden forårsaget af serversoftwarens karakter, opkoblings- og transmissionshastigheder, eller brugereres individuelle forudsætninger (som følge af forskelle i hardware og software, herunder skærmstørrelser, grafikkort, styresystem og javakompatibilitet, browsertype og plug-in).

8. Museet har til hensigt at gøre værket offentligt tilgængeligt via adressen <www.webmuseum.dk> i hele perioden, 24 timer i døgne, med maksimal lukning på under 1 time ugentligt. Forhold forårsaget af strømafbrydelser eller naturkatastrofer, terrorisme el. lign. force majeure kan museet dog ikke holdes ansvarligt for.

9. Ved udstillingsperiodens ophør skal museet efter senest 20 dage fjerne værket fra museet, medmindre andet er aftalt.

10. Medmindre andet er aftalt, skal værket returneres til kunstneren i den stand, det blev leveret.

11. Al korrespondance vedr. værkernes håndtering samt bekræftelser på disses modtagelse sker via e-post. Skulle museet eller kunstneren blive afkrævet en underskrevet udskrift, bringes en sådan til veje indenfor 48 timer.

12. Det er tilladt museet at fremstille stillbilleder fra værket til brug for formidlingen og markedsføringen af udstillingen overfor publikum og presse i perioden, herunder på internet.

13. Ved udstillingsperiodens ophør skal museet så vidt muligt stille statistik og evt. elektronisk samt trykt respons til rådighed for kunstneren.

14. Enhver ny placering af værket på dansk eller udenlandsk server i udstillingsperioden skal ledsages af et synligt link til <www.webmuseum.dk>